Rễ lan kém phát triển hoặc sau khi kích kie, tách chậu nhưng cây không ra rễ, các bạn nên phun bổ xung thêm thuốc để kích thích ra rễ mới trên hoa lan.
Dữ liệu bạn tìm không tồn tại. Hoặc chưa được cập nhật.

Danh mục sản phẩm